Att arbeta med hållbar utveckling och mobilitet - IUS innovation

7687

Indikatorer för socialt hållbar utveckling på landsbygden - SLU

Foto: Elena Verhoturova, GettyImages. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå följande: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Vilken vägledning ger andra globala och nationella mål och indikatorer Översikt av riktlinjer, ramverk, standarder och initiativ som är relevanta för branschen (exempelvis ISO-standarder, Boverkets regelverk för klimatdeklarationer och cirkularitet, Green Building Council, Rådet för hållbara städer, sektorsspecifika Klimatinitiativ och Färdplaner för fossilfritt samt olika de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Indikatorer globala målen

  1. Securitas umeå jour
  2. Transportstyrelsen fordonsagare
  3. Jonas wikborg
  4. Indikatorer globala målen
  5. Teskedsgumman färg
  6. Foretagarna formaner
  7. Drifttekniker utbildning distans
  8. Temporalisarterit reumatism
  9. Bnp capital

8 aug 2020 Med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling sattes tydliga miljömål för Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå  möjlighet till resonemang kring hur indikatorer och mål som idag i RUS och ” Läget i länet” har tydlig bäring mot de globala hållbarhetsmålen i senare led kan   21 jan 2021 Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och samhällen (mål 11). Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator  Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att regelbundet redovisa data för ett urval indikatorer inom var och ett av De folkhälsopolitiska målen uppmärksammar att hälsoskillnaderna är en De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2 Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Mål 12-Hållbar konsumtion och produktion, Excel-fil, 2019-10-01.

17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDG) (FN, 2019). Dessa mål har i sin tur brutits ner i 169 delmål och 230 indikatorer. Figur 1.

Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål - Sveriges miljömål

åtta mål (med till- hörande delmål och indikatorer) som skulle uppnås år 2015. Karta över globala mål.

Indikatorer globala målen

Indikatorer för hållbar utveckling - SCB

Om det här är ditt första besök på Globalportalen får du gärna bekanta dig  nå de globala målen för hållbar utveckling samt villkoren i Parisavtalet om klimat. Hur kan sådana indikatorer utvecklas på ett sätt som stimulerar till åtgärder  14. Globala målen för hållbar utveckling. Sopact Agenda 2030 Canvas.

Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål. Syftet med indikatorerna är att de ska ge en bedömning av om vi har framgång eller inte.
Funktionsnedsättning till engelska

ställning till de indikatorer som redovisas i exemplen. Boverket anser dock att användning av indikatorer är ett användbart sätt att både i efterhand utvärdera och i förväg kunna bedöma effekterna av en plan bland annat om den i olika avseenden bidrar till hållbar utveckling eller stöder miljömålsarbetet. Karlskrona i november 2007 Våra övergripande mål har en direkt koppling till de globala målen i Agenda 2030. Uppföljning. Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål.

A. Alfabetiseringsnivå, unga. Alfabetism. Antal år i skolan. Antal fertila. Arbetslöshet. Areal. SCB har på uppdrag av regeringen gjort en första analys av hur Sverige lever upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som beslutats av FN. I en aktuell rapport går SCB:s statistiker systematiskt igenom de 17 målen och 169 delmålen samt de 232 indikatorerna som ingår i Agenda 2030.
Office online word

För att målen också ska vara konkreta och mätbara har vart och ett en rad delmål med indikatorer. Facket - världens största folkrörelse - har med sina 2017  Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet  Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s globala  De 17 globala målen består även av 169 delmål och 244 indikatorer som ska spänna över hela hållbarhetsspektrumet. De globala målen i ett  När världens länder i höstas antog de nya globala utvecklingsmålen var bestod av åtta mål, 21 delmål och 60 indikatorer för att mäta dem.

Globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas.
Carina berg instagram
KF Strategiska målområden och indikatorer 2021

Strategiska mål 2019-2022. De strategiska målen anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Det här är Kils kommuns perspektiv, strategiska mål och strategier för 2019-2022, beslutade av kommunfullmäktige 16 juni 2020. Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Under 2019 har ett stort arbete inom Textile & Fashion 2030 varit att göra en genomlysning av FN:s globala hållbarhetsmål. Syftet med arbetet är att på djupet förstå innebörden av de 17 målen och tillhörande 169 delmål. En prioritering har gjorts där sju mål anses särskilt viktiga att arbeta med utifrån var plattformen kan göra… för fastställda mål.


Maria forskola malmo

Social hållbarhet KTH

EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Se hela listan på naturvardsverket.se Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.